The Strong Ones

Taus Makhacheva

Curators:
Lýdia Pribišová

Date/Place:
Mar 07, 2019 - Apr 25, 2019
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
Mar 07, 2019 6AM

Taus Makhacheva
The Strong Ones

exhibition opening
March 7, 2019 at 6:00 PM
The exhibition runs until April 25, 2019

HIT Gallery
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
opening hours:
Tue – Thu: 3:00 – 6:00 PM
Curated by: Lýdia Pribišová

The Russian-Dagestani artist Taus Makhacheva has caught worldwide attention through her multilayered performance-based videos and installations, many of which deconstruct the traditions and culture of Dagestan, a federal subject of Russia located in the Caucasus Mountains. Her origins often form a starting point for examining the tensions between tradition and modernity and between assimilation and cultural authenticity following the Sovietization of Dagestan. Descended from the Avars, the predominant ethnic group within Dagestan, but born in Moscow, educated in London, and currently splitting her time between Russia and the rest of the world, Makhacheva uses her works to interpret national narrative. While various aspects of this approach might suggest self-colonization, she offsets this charge through her dry humor. She examines the symbolic dimension of cultural life and the relationships between history, politics and popular culture. Her earlier works test the limits of self-identification through the cultural or physical landscape by using experiments with costuming, camouflage, and choreography.

The exhibition’s selection of works explores gender stereotypes, in particular behavioral models and performative masculinity in traditional rural and urban culture. Standing in as an anthropologist, Makhacheva examines male power games that developed in the past but continue to spread into the present day. Dagestani attributes of masculinity and body language appear to be quite similar to the Slovak collective imaginary.

The video The Fast and the Furious (2011) shows Makhacheva’s infiltration of the male world of street racing in the Dagestani capital of Makhachkala with an SUV covered in furs recycled from Soviet fur coats from Moscow’s flea markets. For the three-channel video installation Let Me Be Part of a Narrative (2012), Makhacheva explores the northern Caucasus’s culture of dogfighting. She juxtaposes an all-male event, the Dagestan Dog Fighting Championship, with a Soviet documentary on the Dagestani five-time world champion wrestler Ali Aliev. In both examples, she accurately detects the same impulse – the competitive spirit as a form of masculine self-expression, achieved by converting violence into symbolic form. The video Vocabulary (since 2012) is a collection of male power gestures in daily communication, performed on the streets of Makhachkala (Dagestan). The only female figure in the exhibition is the artists’ alter ego, Super Taus and Yasha the Camel, a superhero standing on a camel, a contrapuntal gesture for the equilibration of gender forces.

Taus Makhacheva (b. 1983, Moscow, Russia) lives and works in Moscow, Russia. In 2007, she completed a BA program in Contemporary Art at Goldsmiths, University of London. From 2008 to 2009, she studied New Artistic Strategies at the Institute of Contemporary Art in Moscow. In 2013 she received a master’s degree in Contemporary Art from Royal College of Art in London. Selected exhibitions: Manifesta, Palermo (2018); Venice Biennial (2017); Garage Triennial of Russian Contemporary Art (2017, Garage Museum of Contemporary Art); Museum ON/OFF, Centre Pompidou (2016); Shanghai Biennial (2016); Kyiv Biennial (2015); Moscow Biennale (2015 and 2011); Sharjah Biennial (2013); Liverpool Biennial (2012). Makhacheva us winner of the 6th Moscow Biennale of Contemporary Art Foundation Prize (Moscow, 2015), the “Future of Europe” Prize from the Museum of Contemporary Art in Leipzig (2014), and the “New Generation – Innovation” State Prize (2012).

Supported using public funding from the Slovak Arts Council.

..............

Taus Makhacheva
Siláci

vernisáž
7. marec 2019 o 18.00
Výstava je otvorená do 25. apríla 2019

Galéria HIT
Hviezdoslavovo nám.18, Bratislava
Otváracie hodiny:
Ut – Št:15.00 – 18.00
Kurátorka: Lýdia Pribišová

Rusko-dagestánska umelkyňa Taus Makhacheva si získala pozornosť na celom svete svojimi mnohovrstvovými videami a inštaláciami založenými na performance, v ktorých dekonštruuje kultúrne tradície Dagestanu, autonómnej republiky Ruskej federácie, ležiacej v kaukazskom pohorí. Jej pôvod je často východiskovým bodom skúmania napätia medzi tradíciou a modernosťou, asimiláciou a kultúrnou autenticitou po sovietizácii Dagestanu. Umelkyňa pochádza z avarského etnika, majority v Dagestane, no narodila sa v Moskve, študovala v Londýne a momentálne žije striedavo medzi Ruskom a zvyškom sveta. Vo svojich dielach interpretuje národné naratívy. Hoci rôzne aspekty jej prístupu môžu naznačovať sebakolonializáciu, Makhacheva kompenzuje toto bremeno svojím suchým humorom. Skúma symbolické dimenzie kultúrneho života, ako aj vzťah medzi históriou, politikou a populárnou kultúrou. Jej skoršie práce testujú limity seba-identifikácie prostredníctvom kultúrneho alebo fyzického prostredia experimentovaním s kostýmami, kamuflážou a choreografiou.

Výber diel na výstave sa zameriava na rodové stereotypy, najmä na modely správania sa a demonštrácie maskulinity v tradičnej vidieckej a mestskej kultúre. Umelkyňa v roli antropologičky skúma mužské mocenské hry z minulosti, pretrvávajúce až dodnes. K atribútom dagestánskej maskulinity a reči tela poľahky nájdeme paralely i na Slovensku.

Video Fast and the Furious (Rýchlo a zbesilo) (2011) je snímka, ktorá sleduje, ako sa Makhacheva infiltruje do mužského sveta pouličných automobilových pretekov v hlavnom meste Dagestanu, Makhachkale, na svojom SUV pokrytom kožušinami recyklovanými zo sovietskych kožuchov nájdených na moskovských blších trhoch. V rámci trojkanálovej video inštalácie Let Me Be Part of a Narrative (Nechajte ma stať sa súčasťou naratívu) (2012), Makhacheva skúma severokaukazskú kultúru psích zápasov. Kladie vedľa seba čisto mužské podujatie, Majstrovstvá Dagestanu v psích zápasoch, so sovietskym dokumentom o päťnásobnom dagestánskom majstrovi sveta v zápasení, Alim Alievovi. Umelkyňa v obidvoch prípadoch zachytáva rovnaký jav – súťaživého ducha ako formu maskulínneho sebavyjadrenia pretavením násilia do symbolických foriem. Video Vocabulary (Slovník)(od roku 2012) je zbierkou mužských silových gest v každodennej komunikácii v uliciach Makhachkaly (Dagestan). Jedinou ženskou postavou na výstave je alter ego umelkyne, Super Taus and Yasha the Camel (Super Taus a ťava Yasha), superhrdinka stojaca na ťave, ako kontrapunktické gesto vyrovnania rodových síl.

Taus Makhacheva (nar. 1983, Moskva, Rusko) žije a pracuje v Moskve, Rusko. V roku 2007 absolvovala bakalárske štúdium súčasného umenia na Goldsmiths, University of London. Od roku 2008 do 2009 študovala nové umelecké stratégie na Inštitúte súčasného umenia v Moskve. V roku 2013 získala magisterský titul zo súčasného umenia na Royal College of Art v Londýne. Vybrané výstavy: Manifesta, Palermo (2018); Benátske bienále (2017); Garage trienále ruského súčasného umenia (2017, Múzeum súčasného umenia Garage); Múzeum ON/OFF, Centre Pompidou (2016); Bienále Shanghai (2016); Bienále Kyjev (2015); Bienále Moskva (2015 a 2011); Bienále Sharjah (2013); Bienále Liverpool (2012); Makhacheva 6 krát získala cenu Nadácie Bienále súčasného umenia Moskva (Moskva, 2015), Cena „Budúcnosť Európy“, Múzeum súčasného umenia, Lipsko, (2014) a štátnu cenu „Nová generácia – inovácia“ (2012).

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.